Вимоги до оформлення публікації в науковому журналі «Уманська старовина»

Вимоги до оформлення публікації в науковому журналі «Уманська старовина»

історичного факультету Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Видання індексується в наукометричній базі Index Copernicus.

Редколегія наукового журналу «Уманська старовина» запрошує до участі у публікації чергового номера – випуск № 6, видання якого передбачається у травні 2019 року. Матеріали просимо надсилати до 1 березня 2019 року.

 

Проблематика наукового журналу: актуальні проблеми загальної історії, історії України та історії української культури, археологічні дослідження, краєзнавчі розвідки, спеціальні історичні дисципліни, питання змісту і методики навчання історії в навчальних закладах країни, джерелознавство, історіографія та методологія історії.

 

До друку приймаються наукові статті, доповіді і повідомлення, публікації документів і пам’яток, історичні довідки, бібліографічні та джерелознавчі огляди, рецензії на нові видання, повідомлення про наукові події й заходи українською, польською або англійською мовами.

 

ВИМОГИ ДО АВТОРСЬКИХ РУКОПИСІВ

До друку приймаються наукові статті, які відповідають профілю видання.

Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань. Статті, оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не приймаються до друку.

 

Обсяг статті – 12–20 сторінок (20 000 – 40 000 друкованих знаків із пробілами) (шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжстрічковий інтервал – 1,5, поля – усі 2 см, абзац – 1 см; покликання: шрифт – Times New Roman, кегель – 10, міжстрічковий інтервал – 1; анотації та References: шрифт – Times New Roman, кегель – 10, міжстрічковий інтервал – 1), із зазначенням наприкінці наукового ступеня та вченого звання, посади, номера телефону та електронної пошти автора.

Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовують перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. Визначає індекс УДК автор.

Заголовок статті. У назві бажано не використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Великі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру. Подається українською та англійською мовами.

Відомості про автора (авторів) вказують праворуч над назвою публікації (команда – вирівнювання по правому краю тексту) із зазначенням імені та прізвища; рядком нижче – номеру ORCID та наукового ступеня і вченого звання; посади, місця роботи (повна назва); ще рядком нижче – населеного пункту (в дужках), де живе або працює автор, назви країни, e-mail. Усі відомості наводять у називному відмінку. Ім’я автора (авторів) виділяють жирним та курсивним накресленням, інші відомості – лише курсивом. Подається українською та англійською мовами. Номер ORCID визначає автор (http://orcid.org/).

Анотація подається українською та англійською мовами (характеристика основної теми, проблеми, мети, узагальнених результатів). Середній обсяг анотації – не менше 500 друкованих знаків. Анотації англійською мовою – 2500 – 3000 друкованих знаків.

Summary складається з не менш як п’яти абзаців. Перший абзац стосується пояснення теми та вказівки на проблему публікації (Тhesis). Проблему вказують в останньому реченні першого абзацу із використанням фраз “The main thesis of the article is…”, “The main idea of the article is…” тощо. Кожний абзац доцільно починати з ключового речення, в якому зазначають аргумент автора, котрим доводять Thesis. Останній абзац Summary є висновком, який повинен ще раз містити Thesis, перелічені аргументи, які його доводять та твердження, що Thesis доведено.

Обов’язкова вимога до статей – належний рівень перекладу анотацій.

Ключові слова – слова з тексту матеріалу, які з точки зору інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше п’яти і не більше семи, подаються українською та англійською мовами.

Основна частина статті повинна містити такі структурні елементи: постановка проблеми; аналіз досліджень; мета статті; виклад основного матеріалу; висновки. Усі частини статті повинні бути виділені.

Список використаних джерел і літератури – оформляти СУВОРО відповідно до вказаних вимог. На всі літературні джерела в статті повинні бути посилання.

Список використаної літератури завершує статтю і публікується під заголовком «Список використаних джерел і літератури». Список оформлюється в алфавітному порядку. Публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею. Він повинен містити лише цитовані у статті роботи. Посилання на літературу слід подавати за допомогою не номерних, а дужкових посилань – шляхом вказування прізвища автора та року роботи у дужках, відділяючи номер сторінки двокрапкою (Бойко, 2008: 24). Якщо подається посилання на збірник статей, замість прізвища автора можна вказувати або прізвище відповідального редактора (або укладача) збірника, або одне чи два слова з назви збірника. Якщо подається посилання на матеріал, автор чи укладач якого не відомий (газетна замітка й т.п.), також вказується одне чи два слова з початку заголовка матеріалу (Листи й телеграми, 2007). Назви, зручні для скорочення, можуть скорочуватися, наприклад, «Архи́в Юго-За́падной Росси́и» – АЮЗР (АЮЗР, 1859: 32-35). При посиланні на статті або книги, написані спільно двома авторами, вказуються обидва автори (Панченко, Шмарчук, 2000: 79). При посиланні на статті чи книги, написані спільно трьома або більше авторами, слід вказувати прізвище першого автора и писати «та ін.» (Калакура та ін., 2002); на зарубіжні видання – «et al.» (Smith et al., 2001). При посиланнях на роботи одного й того ж автора, опубліковані в одному й тому самому році, слід розрізняти роботи, додаючи латинські літери a, b, c до року видання (Бойко, 2006a), (Бойко, 2006b). Архівні джерела у тексті розкриваються повністю: (ЦДАВО. Ф. 21. Оп. 5. Спр. 54. Арк. 67).

 

Зразки оформлення

Для монографій: Бойко, 2004 – Бойко А. Періодичні видання Православної церкви в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. К., 2004. 80 с.

Для статей: Птуха, 1925 – Птуха М.В. (якщо авторів більше трьох, то після трьох прізвищ слід писати «та ін.») Население Киевской губернии //Статистический Бюлетень Киевского Губернского Статистического Бюро. 1925. №4-5. С.1-144.

Для архівних джерел: ЦДАВО  – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України

 

Після списку використаних джерел і літератури подається «References». Автоматизувати процес транслітерації можна, скориставшись програмним забезпеченням, доступним за адресою для транслітерації українського тексту слід опиратися на Постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF), сайт Онлайн транслітерації http://ukrlit.org/index.php

Після автоматичного транслітерування необхідно перевірити правильність отриманого результату і внести необхідні корективи. Транслітеровані посилання повинні містити тільки значущі для аналітичної обробки елементи (П.І.Б. авторів, назву першоджерела, вихідні дані). У списку літератури назви робіт на мовах, де використовуються нелатинізовані алфавіти, повинні бути перекладені англійською та поміщені у квадратних дужках; назви джерел повинні бути транслітеровані, у кінці слід вказати мову оригіналу у квадратних дужках. У випадку цитування книги назва видавництва (якщо це назва установ) повинно бути перекладено англійською мовою, в усіх інших випадках – транслітеровано, місце видання – перекладено.

 

Приклад транслітерації:

Литвин, 2004 – Литвин В. М. Україна: два десятиліття «застою» (1966 – 1985). К., 2004. 256 с.

Lytvyn, 2004 – Lytvyn V. M. Ukraina: dva desiatylittia «zastoiu» (1966 – 1985). [Ukraine: Two Decades of «Stagnation» (1966 ‑ 1985)]. K., 2004. 256 s. [in Ukrainian].

 

Для аспірантів, авторів без наукових ступенів необхідна рекомендація кафедри установи або рецензія доктора наук.

Відомості про автора (авторів) – наприкінці статті, прізвище ім’я по-батькові, науковий ступінь, вчене звання (довідка про автора), домашня адреса, контактні телефони, емейл, № відділення “Нової пошти” для отримання збірника.

 

При наборі тексту слід дотримуватися таких загальних норм:

– між словами ставити тільки один пробіл;

– розрізняти тире (–) та дефіс (-). Дефіс – це знак, що з’єднує частини складних слів. Під час друку має позначення маленької горизонтальної рисочки (-), та не відокремлюється пробілами від слів. Тире – це розділовий знак, що вживається для позначення прямої мови, пауз, перед це (це є), оце, то, ось (це) значить. Тире у тексті обов’язково з обох боків відділяють пробілами;

– не відділяти від попередньої цифри знак градуса, мінути, секунди, процента (25°; 5′; 30”; 77%);

– відділяти нерозривним пробілом (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+Пробіл) знаки і літери на означення томів, частин, параграфів, пунктів, номерів сторінок тощо від наступної цифри (Т. 7; ч. 23; § 5; № 34; С. 28–30); загальноприйняті позначення одиниць виміру від попередньої цифри (45 пуд.; 150 грн; 32 км; 6 млн; 45 тис.);

– відділяти нерозривним пробілом ініціали та прізвище (В. А. Лавренов); скорочення після переліків (типу і т. п., і т. д.), перед іменами та прізвищами (п. Наталка, ім. В. Винниченка), перед географічними назвами (м. Чернівці, с. Моринці, р. Золота Липа);

– скорочення типу 80-ті, 2-го друкувати через нерозривний дефіс (одночасне натискання клавіш Сtrl+Shift+Дефіс);

– лапки використовувати парні лапки («»);

– апостроф має виглядати так – ’ ;

– дати подавати через тире без пробілів. Перед скороченнями р., рр., ст. ставити нерозривний пробіл. Якщо дати наводити в дужках, то «рр.» не писати (1861 р., 1945–1947 рр., (1945–1947), ХV–XVIII ст.). У сполученнях на означення десятиліть між датами ставити тире з пробілами: 40-х – 50-х рр., 1940-х – 60-х рр. Роки, що не збігаються з календарними, подавати через похилу риску (1997/98 навчальний рік; 2012/13 бюджетний рік);

– часові та числові інтервали оформляти через тире без пробілів (липень–серпень; 36–44);

– у цифрових даних, що включають більше п’яти цифр, після кожних трьох цифр ставити нерозривний пробіл (13 255; 457 357; 46 532,5 кг.);

– будь-які зроблені автором уточнення, коментарі, виділення тощо, які вставляють у цитату, слід оформляти за таким шаблоном:

Любомир Винар в «Автобiографiї Михайла Грушевського» зазначає: «Рано набравши охоти до читання, позбавлений дитячого товариства, відірваний від ґрунту, я виростав серед мрій і фантазій, замкненим в собі відлюдком» (Винар, 1974: 8) (підкреслення наше. – Авт.).

Приймаються до друку статті українською, польською, англійською мовами.

ОБОВ’ЯЗКОВО!!!

Наукові статті необхідно підписувати за прізвищем автора (наприклад, Іваненко.rtf), окремим файлом подавати відомості про автора (Відомості_Іваненко.rtf). та зберігати у текстовому форматі RTF

Вартість однієї сторінки статті – 40 грн.

Доктори наук друкуються безкоштовно (до 12 сторінок) за умови отримання лише електронного варіанту журналу. За необхідності друкованого примірника сплачується 200 грн. за примірник і пересилку «Новою поштою».

Статті англійською мовою публікуються безкоштовно.

Матеріали просимо подавати до 1 березня 2019 року через платформу Наукова періодика України (http://journals.uran.ua) та на електронну адресу: umanska.starovyna@ukr.net

 

Контактна особа ‑ Лісовська  Ольга Василівна, тел. 067-459-02-18; 093-811-99-09.

Грошовий переказ коштів за публікацію статті здійснюється після підтвердження інформації про прийняття матеріалів до друку.

Розсилка журналу проводиться за рахунок коштів автора через «Нову пошту».

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

 

УДК (94+28)(477)(051)

Тетяна Кузнець,

orcid.org/0000-0002-9282-110X

доктор історичних наук,

професор кафедри історії України

Уманського державного педагогічного

університету імені Павла Тичини

(Україна, Умань)

Kuznets2502@ukr.net

 

ІСТОРІЯ В ЖУРНАЛІ «ТРУДЫ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ»:

ТЕМАТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЙ

 

 

Анотація.

Ключові слова.

 

Tetyana KUZNETS,

Doctor of History, Professor of Ukraine’s History Department
Uman State Pedagogical University named Paul Tyczyn

 (Ukraine, Uman)

Kuznets2502@ukr.net

 

 

 

HISTORY IN THE JOURNAL «PROCEEDINGS OF THE KIEV THEOLOGICAL ACADEMY»:

THEMATIC FOCUS PUBLICATIONS

 

Summary.

Key words.

 

 

ТЕКСТ СТАТТІ

Постановка проблеми;

Аналіз досліджень;

Мета статті;

Виклад основного матеріалу;

Висновки.

(усі частини статті повинні бути виділені).

Список використаних джерел і літератури

Статтю подано до редакції 22.03.2018 р.

 


Зразок довідки для авторів, що надсилають статті до редакції наукового журналу

«Уманська старовина».

Заповнену авторську довідку просимо надсилати у засканованому вигляді.

 

АВТОРСЬКА ДОВІДКА

Прошу опублікувати у науковому журналі «Уманська старовина»  статтю

______________________________________________________________________

назва статті (подавати малими літерами)

 

Відомості про Автора (зразок заповнення):

Відомості про Автора: Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи / навчального закладу
Українською

мовою

Тацієнко Віталій Сергійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Англійською

мовою

(Вказати відомості англійською мовою)
Контактні телефони автора,

E-mail, поштова адреса  

дом. адреса: Черкаська обл., 20300 Умань, вул. Європейська, 24, кв. 17

роб. адреса: Черкаська обл., 20300 Умань, вул. Садова, 28

тел. 096 110 55 59

tatsiyenko1990@ukr.net

№ відділення “Нової пошти” для отримання збірника

 

Авторам, які не мають наукового ступеня,

бажано заповнити відомості про наукового керівника

Прізвище  
Ім’я  
По батькові  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Посада  
Назва установи / навчального закладу  

 

Автор надає право редакції «Уманської старовини» розміщувати свою статтю повністю або частково у наукометричних та наукових базах, ресурсах відкритого доступу, у мережі Інтернет

_______________________

підпис                        

Автор несе всю відповідальність за зміст цієї статті та факт її публікації.

Автор підтверджує, що в матеріалах статті не містяться відомості, заборонені до опублікування, і тому стаття може бути надрукована у відкритому друці.

Автор підтверджує, що надані матеріали раніше не публікувалися і не передавалися для публікування до інших видань, а також містять достовірну інформацію.

 

_________________________                                   __________________/______________/

дата                                                                                                           підпис                                      П.І.Б.