Лісовська Ольга Василівна

Доцент кафедри історії України

20300, м.Умань, вул. Садова, 28

+38(04744)3-40-44

Біографічна довідка: Лісовська Ольга Василівна народилась 2 листопада 1983 р. в селі Рижавка Уманського району Черкаської області. Після закінчення Рижавської ЗОШ І-ІІІ ступенів у 2000 р. вступила на історичний факультет Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. У 2005 р. отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Викладач історії, вчитель правознавства». Працювала вчителем в Уманській міській гімназії. З 2005 р. по 2008 р. навчалась в аспірантурі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького за напрямом «Історія України». З 2006 р. ‑ викладач кафедри правознавчих та економічних дисциплін Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, з 2007 р – викладач кафедри історії України цього ж ВУЗу. Захистила кандидатську дисертацію «Розвиток матеріально-технічної бази українського села в 60-80-ті роки ХХ ст.» у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького і здобула науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України (2009 р.). В 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри історії України. 2008 – 2010 рр. на громадських засадах обіймала посаду заступника декана історичного факультету з питань організації педагогічної практики. З 2010 р. по 2012 р. виконувала обов’язки заступника декана історичного факультету з навчально-методичної роботи. З 2015 по кінець 2016 р. обіймала посаду заступника декана історичного факультету з наукової діяльності.  Член Всеукраїнської спілки ім.В.Сухомлинського та Національної спілки краєзнавців України.

Сфера наукових інтересів: історія України, становлення та розвиток краєзнавства Уманщини,  історична географія України, теоретичні питання краєзнавства

Забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: історія та культура України, історична географія України, історичне краєзнавство.

Вибрані публікації: 

 1. Уманщина та уманці в роки Великої вітчизняної війни / Ред. кол. проф. Кузнець Т.В. (голова), к.і.н., доц. Рогожа М.М., к.і.н., ст. викл. Скус О.В., к.і.н., ст. викл. Лісовська О.В., викл. Семенчук О.О. ‑ Умань: ПП Жовтий, 2009. – 238 с.
 2. Лісовська О.В. Деформації суспільно-політичного ладу в Українській РСР та прояви цього на селі (60-80-ті роки ХХ ст.) // Література та культура Полісся: Збірник наукових праць. – Вип. 60. ‑ Ніжин, 2010. ‑ С. 164-171.
 3. Лісовська О.В. Матеріально-технічне забезпечення електрифікації сільського господарства в Українській РСР (др. пол. 60–х років ХХ ст.) // Український селянин: Зб. Наук. праць / За ред. А.Г Морозова. – Черкаси, 2010. – Вип.12. – С. 269-271.
 4. Лісовська О.В. Становище матеріально-технічної бази Українського села в 60-80-ті роки ХХ століття: сучасна історіографія // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип.18. Серія: Історія: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. П.С. Григорчука. – Вінниця, 2010. – С. 371-375.
 5. Лісовська О.В. «Чистому серцем» ‑ посвята і пошана Василю Доманицькому // Історія Уманщини в іменах. Збірник науковий праць. Вип.1. – Умань, 2010. – С. 85 – 93.
 6. Лісовська О.В. «Уманська Надія»: участь Н.В. Суровцової в національно-демократичній революції 1917-1920 рр. // Регіональні проблеми української історії: збірник наукових праць. – Умань, 2010. Вип.3. – С. 36-44.
 7. Українське село у 60-ті – першій половині 80-х років ХХ ст. (стан матеріально-технічної бази). Монографія – Умань: Видавець «Сочінський», 2010. – 216 с.
 8. Усна історія Уманщини: колективізація / Ред. кол. проф. Кузнець Т.В. (голова), к.і.н., доц. Рогожа М.М., к.і.н., доц. Скус О.В., к.і.н., доц. Лісовська О.В. – Умань: ПП Жовтий, 2011. – 224 с.
 9. Історія України. Навчально-методичний посібник. – Умань: ПП Жовтий, 2011. – 384 с. (у співавторстві Кузнець Т.В., Лісовська О.В., Скус О.В.).
 10. Лісовська О.В. Фінансове забезпечення матеріально-технічного постачання в Українській РСР (сер. 60-х – перша пол. 80-х років ХХ ст.) // Наукові студії. – Вип. 11. – Тернопіль: Тернопільський комерційний інститут, 2011. – С.11-18.
 11. Лісовська О.В. Джерельна база дослідження матеріально-технічного забезпечення українського села в 60-80-ті роки ХХ ст. // Чорноморський літопис: науковий журнал / Гол. ред. В.А. Смолій. – Миколаїв, 2014. ‑ Вип. 10 ‑ С.87-93.
 12. Лісовська О.В. Матеріально-технічна база українського села в 60-80-ті роки ХХ ст.: аналіз праць радянських дослідників // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. ‑ К., 2015. ‑ Вип.92. – С. 128-131.
 • Лісовська Ольга. Матеріально-культурний рівень сільських трудівників Української РСР (сер. 1960-х –1980-ті рр.) // Емінак: науковий щоквартальник. – 2016. – № 1 (13) (січень-березень). – Т. 1. – С. 72-78.
 • Лісовська О.В. Стан соціального забезпечення українського села на середину 1960-х років // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 106 (3). – С. 90-94.
 1. Лісовська О.В. Георгій Семенович Тереверко: мрія злетіти в небо // Уманська старовина: Науковий журнал. – Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2016. – Вип. 1. – С. 87-90.
 2. Історія та культура України. Навчальний посібник. / Укладачі Кузнець Т.В., Лісовська О.В., Скус О.В. – Умань: РВЦ «Софія», 2016. – 180 с.
 3. Історичне краєзнавство: навчальний посібник для студентів історичного факультету / укладач О. В. Лісовська. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 245 с.

Warning: Missing argument 1 for __(), called in /home/liky/public_html/wp-content/themes/liky_theme/single.php on line 31 and defined in /home/liky/public_html/wp-includes/l10n.php on line 201

Warning: Missing argument 1 for __(), called in /home/liky/public_html/wp-content/themes/liky_theme/single.php on line 37 and defined in /home/liky/public_html/wp-includes/l10n.php on line 201