Кривошея Ігор Іванович

кандидат історичних наук, професор

Біографічна довідка: народився 1969 року в м. Ангарськ Іркутської області, Росія. У 1986–1991 рр. – навчався в Кіровоградському державному педагогічному інституті імені О. С. Пушкіна. 1991–1994 рр. – працював учителем історії СШ №10 м. Умані. 1994–1997 рр. – навчався в аспірантурі УДПУ імені П. Г. Тичини за спеціальністю «Історія України». У 1997 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Еволюція дворянства Правобережної України наприкінці XVIII – початку XX ст. (за матеріалами Київської губернії)» зі спеціальності 07.00.01 – історія України. У 2002 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри історії України. Вчений секретар Державного історико-архітектурного заповідника «Стара Умань» (з 2006 р.). З 2012 р. завідувач кафедри загальної історії Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. У 2015 р. присвоєно вчене звання професора кафедри загальної історії.

Під керівництвом І. І. Кривошеї захищено чотири дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук:

Сокирська Владилена Володимирівна. Тема дисертаційної роботи: «Наукова та громадсько-політична  діяльність Г. Ю. Храбана (1902 – 1990 рр.)», спеціальність 07.00.01 – історія України (2008);

Скус Ольга Володимирівна. Тема дисертаційної роботи: «Трансформація конфесійних осередків на Уманщині (1793 – 1917 рр.)», спеціальність 07.00.01 – історія України (2008);

Барвінок Ольга Володимирівна. Тема дисертаційної роботи: «Дворяни Подільської губернії в органах державного управління та станового самоврядування регіону (1793 – 1917 рр.)», спеціальність 07.00.01 – історія України (2014);

Васільєв Сергій Андрійович. Тема дисертаційної роботи: «Умань в XVII – початку ХХ ст.: формування внутрішньої інфраструктури, соціально-економічний та культурно-освітній розвиток», спеціальність 07.00.01 – історія України (2015).

За наукові здобутки, сумлінну працю та участь у громадсько-культурному житті університету нагороджено нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2011), Почесною грамотою МОН України (2004, 2008), Почесною грамотою Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації (2008, 2010).

Автор понад 130 наукових та науково-популярних публікацій. Сфера наукових інтересів: «Магнати Потоцькі на Правобережній Україні», «Шляхта Уманщини», «Генеалогія населення Уманщини», «Хасидське паломництво в Умань: історія та сучасність».

Регіональний представник наукового вісника «Гілея» (Київ); заступник головного редактора часопису «Емінак» (Київ-Миколаїв); член редколегії часопису «Уманська старовина» (Умань); член редакційного комітету щорічника «Częstochowskie Teki Historyczne» (Ченстохова); редактор щорічника «Rozdroza» (Познань-Ченстохова-Умань). Членство у наукових товариствах в Україні: 1.Член Національної спілки краєзнавців України; 2. Член Українського геральдичного товариства. Член міжнародних наукових організацій: 1. Польського історичного товариства /РТН/ (з 2008 р.); 2. Польського товариства дослідників XVIII ст. (з 2009 р.), яке в свою чергу є частиною Міжнародного товариства дослідників XVIII ст.

 

Монографії

Нарис історії Уманщини: (з найдавніших часів до 60-х років ХХ століття) : Моногр. / С. Ю. Монке, А. І. Петренко, Т. В. Кузнець, А. О. Карасевич, В. В. Кривошея, І. І. Кривошея. – К. : Вид.-полігр. центр «Київ. ун-т», 2001. – 266 c.

Говірки історичної Уманщини і суміжних земель : Монографія [І. І. Кривошея, О. Ю. Зелінська, Т. М. Тищенко та ін.]; За ред. Т. М. Тищенко. – Умань: РВЦ «Софія», 2008. – 230 с.

Кузнець Т. В., Кривошея І. І., Скус О. В. Християнська церква в Умані 1793 – 1917 рр. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2012. – 148 с.

Храбан Г. Ю. Селянська війна на Україні в 1768 – 1769 роках: матеріали особового архівного фонду Г. Ю. Храбана / Г. Ю. Храбан; упоряд. В. В. Сокирська, А. О. Карасевич, В. В. Карпенко, І. І. Кривошея [та ін.]. – Умань: ПП Жовтий О. О., 2012. – Ч.1. Гайдамаччина. – 441 с.; Ч.2. Коліївщина. – 678 с.

Кривошея І. І. Шляхта Уманщини в імперську добу (кінець XIX – перша третина ХІХ ст.): Монографія. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 254 с.

Якименко Л. М., Кривошея І. І. Надія Суровцова (1896 – 1985): у пошуках втраченого часу: Монограф. / Під ред. Галича О.А. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – 280 с.

 

Брошури

Кривошея І. І., Кривошея Ір. І. Родинна хроніка: генеалогічні та історико-краєзнавчі нариси. – Умань: РВЦ «Софія», 2006. – 87 с.: 1 табл.

Косенко І. С., Кривошея І. І. «Софіївка» – Одіссея  Потоцьких. – К.: Академперіодика, 2007. – 48 с.

Кривошея І. І., Барвінок (Прилуцька) О. В. Нарис історії Уманського краєзнавчого музею. – Умань: РВЦ «Софія», 2008. – 56 с.

Катюк О., Кривошея І. Дерево роду: історико-генеалогічний нарис. – Умань, 2008. – 62 с.

Кривошея І. Уманський василіанський монастир (1765 – 1834). – Умань: ПП Жовтий 2009. – 28 с. [Серія «Уманські старожитності»].

Кривошея І. І. Історія та геральдика Умані. – Умань: РВЦ «Софія» 2010. – 24 с. (Серія «Уманські старожитності»).

Васільєв С. А., Кривошея І. І. Парки «Софіївка» та «Олександрія» (кінець XVIII – початок ХХ ст.): компаративний аналіз історії. – Умань: РВЦ «Софія» 2010. – 32 с. [Серія «Уманські старожитності»].

Кривошея І. І. Історія та геральдика Умані. –2-ге вид. –  Умань: РВЦ «Софія» 2012. – 28 с. (Серія «Уманські старожитності»).

Кривошея І. І. Січневе повстання на Уманщині. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2013. – 30 с. [Серія «Уманські старожитності»].

 

Статті

Krywoszeja I. Szlaсhta Humańszczyzny w powastanie Listopadowem // Trudne sosiedztwo: Studie z dziejow stosunkow polsko-rosyjsko-ukrainskich w XVI – XX w. / Pod redakcij Andrzeja Szczepaniaka. – Toruń, 2007. – S.133-144.

Кривошея І. І., Кривошея Ір. І. Доля міст Правобережної України в контексті історії України: на прикладі міста Умані // Малі міста на історичні мапі України: проблеми збереження історико-архітектурної спадщини: Зб. наук. праць. – Умань: РВЦ «Софія», 2007. – С.113-123.

Магнати Потоцькі на Уманщині у XVIII ст.: до і після 1768 року // Воєнна історія. – 2008. – № 4. – С.44-55.

Кривошея І. Гнєзно-Ланьцут-Умань: історія роду Потоцьких крізь призму історії міст // Українсько-польський науковий діалог в Умані: зб. наук. праць / за ред. І. Кривошеї. – Умань – Гнєзно – Ланьцут – Ченстохова, 2009. – С.139-132.

Кривошея І., Кривошея Ір. Геральдика Умані: від козацької доби до козацької символіки // Нові дослідження пам’яток козацької доби. – Вип.18. – К.: ХІК, Часи козацькі, 2009. – С. 253-257.

Кривошея І. І. Місто Умань у власності графів Потоцьких (друга чверть XVIII – перша третина ХІХ ст.): територія конфлікту, компромісу чи взаємодії? // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К.: Інститут історії України, 2009. – Вип. XVІ. – C.173-183.

Кривошея І. Останній романтик роду: Алєксандр Потоцький (1798 – 1868) // Історія Уманщини в іменах: збірник наукових праць. – Вип.1. – Умань: ПП Жовтий, 2010. – С.119-129.

Кривошея І., Кривошея Ір. Внесок польських аристократів Потоцьких в історико-архітектурну спадщину Умані // Українсько-польський науковий діалог в Умані. – Вип.2. Формування сучасного архітектурного середовища історичних міст на основі реабілітації історико-містобудівної спадщини / За ред. І.І. Кривошеї, С.В.Паламарчук. – Умань – Гнєзно –Ланьцут – Познань, 2010. – C.96-102.

Васільєв С. А., Кривошея І. І., Кривошея Ір. І. Надання Умані магдебурзького права: проблема дослідження // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей. – Вип. 19. – К.: ХІК, Часи козацькі, 2010. – С.218-221.

Кривошея І. І. Місто Умань і графи Потоцькі (1726 – 1832 рр.): періодизація та загальна характеристика // Częstochowski teki historycne / Red. M. Trąbski, N. Morawiec, R.W. Szwed. – T.I. – Częstochowa; PTH, 2010. – S.93 – 105.

Кривошея І.,  Солощенко Т. Освіта поляків Умані (кінець XVIII – початок ХХ ст.) // Матеріали ХХІІІ Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції “Освіта на Поділлі: минуле та сьогодення”. (До 100-річчя заснування Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського). – Вінниця, 2011. – С.115-119.

Заболотна О., Кривошея І. П’ять років партнерства Умань (Україна) – Гнєзно (Польща): спільна європейська перспектива // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. – Вип. 19. Серія: Історія: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. П.С. Григорчука. – Вінниця, 2011. – С.161 – 165.

Кривошея І. І. Умань – місто на кордоні Речі Посполитої і Запорізької Січі // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2011. – Вип.52. – С.180 – 184.

Кривошея І. І. Досліджуємо і вивчаємо Уманщину // Краєзнавство Черкащини. Збірник. – Черкаси: «Вертикаль», видавець Кандич С. Г., 2011. – С.80 – 82.

Кривошея І. І. Джерела до історії та генеалогії шляхти Правобережної України: списки родів, внесених до родовідної книги Київської губернії по Уманському повіту кінця XVIII – першої третини ХІХ століття // Козацька скарбниця. Гетьманські читання: Збірник наукових статей. – Чернівці: Букрек, 2011. – Вип.7. – С.59 – 77.

Кривошея І. І., Кривошея Ір. І. Туристичні об’єкти Умані доби Потоцьких (1726 – 1832 рр.) // Чигиринщина: історія і сьогодення. Матеріали науково-практичної конференції 30 вересня – 1 жовтня 2010 р. – Черкаси: «Вертикаль», видавець Кандич С. Г., 2011. – С.402 – 407.

Кривошея І. І. До історії надвірних козацьких формувань на Уманщині у XVIII столітті // Częstochowskie teki historyczne. – Т. 2 / Red. Norbert Morawiec, Robert W. Szwed, Maciej Trąbski. – Częstochowa, 2011. –  S. 41 – 46. 

Кривошея І. Партнерство Гнєзно – Умань: 10 ключів успіху //  Ukraina – Polska – Unia Europejska: polityczny, gospodarczy i społeczno-kulturalny wymiar współpracy / Pod redakcją Katarzyny Jędraszczyk, Oresta krasiwskiego i Witolda Sobczaka. – Poznań, 2012. – S.387 – 398 /Gnieźnieńskie studia Europejskie – Seria monografie. t. 7./

Кривошея І. І. Джерела до історії та генеалогії шляхти Правобережної України: список родів, внесених до родовідної книги Київської губернії по Уманському повіту кінця XVIII – першої третини ХІХ ст. // Генеалогічні записки. – Львів, 2012. – Вип. Х. – С. 36 – 44.

Кривошея І. І. Рецепція культурного життя Умані в мемуарній літературі: доба польських аристократів Потоцьких (1726 – 1832 рр.) // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №6. Історичні науки: Зб. наукових праць. – Випуск 9: Ювілейний випуск до 70-річчя професора Борисенка Володимира Йосиповича. – К., 2012. – С.199 – 208.

Заболотна О., Кривошея І. Співпраця з Польщею як шлях інтеграції в Європейський Союз: Уманський державний педагогічний університет на ниві польсько-української співпраці (2005 – 2009 рр.) // Polska – Ukraina: dziedzictwo i współcyesność. – Słupsk: Akademia Pomorska w Słupsku, 2012. – С.348 – 354.

Кривошея І., Солощенко Т. Культурне життя поляків в Умані (кінець XVIII – початок ХХ століття) // Актуальні проблеми археології, історії та історичного краєзнавства Буго-Дніпровського межиріччя: Збірник наукових праць / Відп. ред. В. І. Марочка, А. Г. Морозова. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – С.313 – 318.

Кривошея І. І. Надвірні козацькі формування магнатів Потоцьких на Уманщині у XVIII ст. // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: Збірник наукових праць. – Вип. 21. – К., 2012. – Ч.ІІ. – С.164-168.

Кривошея І., Солощенко Т. Історіографія та джерела історії польської спільноти Уманщини наприкінці XVIII – початку ХІХ ст. // Україна і Польща: історичне сусідство. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. – Вінниця, ТОВ «Нілан ЛТД», 2012. – С.177 – 183.

Кривошея І.І., Васільєв С.А. Уманська фортеця – втрачений символ військової слави // ХХІV Вінницька Всеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція «Козацтво в історії України (до 360-річчя битви під Батогом)». Збірник матеріалів. – Вінниця, 2012. – С.380 – 388.

Krywoszeja I. Pola rodu Potockich w powstaniu i rozwoju szkoly oo. Bazylianow w Humaniu w 2 pol. XVIII i pocz. XIX wieku // Biuletyn (Lańcut). – 2012. – № 4-5 – S.30-39.

Кривошея І. І., Ярцун Ю. О. Уманські пенати Надії Суровцової – осередок українства // Краєзнавство Черкащини. – 2013. – №10. – С. 124 – 129.

Krywoszeja I. Powstannie Styczniowe 1863 r. na Humanzsznie // Leszczyński Notatnil Akademicki. – 2013 (Rok XII). – Nr. 47. – S.13.

Kryvosheya I., Zabolotna O. Uman pilgrimage: blessing or scourge? // Tourism in the circle on the European culture. – Seria Orbis Terrarum. – Vol.II. – Gniezno, 2013. – S.141 – 150.

Заболотна О., Кривошея І. Сім років партнерства: Уманський державний педагогічний університет і Університет імені Адама Міцкевича в Познані // Cum reverentia, gratia, amicitia… (Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi. Pod redakcją Jolanty Migdal i Agnieszki Piotrowskiej-Wojaczyk). – Poznań, Wydawnictwo RYZ, 2013. – S. 515 – 521.

Кривошея І. Повсякденне життя вихованців Уманської василіанської школи (1765 – 1834) // Болховітіновський щорічник 2012. Відп. Ред. К. Крайній. – К.: НКПІКЗ, 2013. – С.135 – 141.

Кривошея І. Відгомін Січневого повстання 1863 р. на Уманщині // Powstanie Styczniowe w regionie Częstochowskim i w Wojewódzwie Kaliskim (1863 – 1864). – Częstochowa, 2014. – S.337 – 352.

Кривошея І., Якименко Л. Участь Надії Суровцової в Українській національно-демократичній революції (1917 – 1921 рр.) // Київські історичні студії : зб. наук. праць. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – №1. – С. 78 – 86.

Кривошея І., Васільєв С. Місто Умань як фортифікаційний об’єкт та економічний осередок у XVII – XVIII ст. // Twierdze osiemnastowiecznej Europy: Studia z dziejów nowożytnej sztuki wojskowej / Pod redakcją Macieja Trąbskiego. – Oświęcim: Napoleon V, 2016. – S. 42 – 53.

Кривошея І. І., Якименко Л.М. Змалювання повсякденного життя уманчан в егодокументах Надії Суровцової та Петра Курінного (перше десятиліття ХХ ст.) // Уманська старовина: Науковий журнал. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – Вип. 1. – С. 75 – 81.

Кривошея І., Якименко Л. Уманський дендропарк “Софіївка” в етнографічно-краєзнавчих і художньо-документальних розвідках Надії Суровцової // Автохтонні та інтродуковані рослини: Збірник наук. праць. – Умань, 2016. – С.145-153.

Кривошея І., Якименко Л. Етнографічно-краєзнавча діяльність уманської дослідниці Надії Суровцової // Архітектурна та культурна спадщина історичних міст країн Центрально-Східної Європи : кол. монографія / за ред. Р. Димчика, І. Кривошеї, Н. Моравця. – Умань-Познань-Ченстохова :  ФОП Жовтий О. О., 2016. – С.261 – 272

 

Тези

Барвінок О., Кривошея І. Роль Уманського товариства охорони пам’яток в археологічному дослідженні краю на початку ХХ ст. // Прадавні землероби Південно-Східної Європи: Тези доповідей міжнародної наукової конференції. – Київ-Тальянки, 2011. – С.16-19;

Кривошея І. Палац Потоцьких в Умані: таємниця яка чекає на розкриття // Старовинні парки і ботанічні сади – наукові центри збереження біорізноманіття рослин та охорони історико-культурної спадщини: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – С.29-30.

 

 


Warning: Missing argument 1 for __(), called in /home/liky/public_html/wp-content/themes/liky_theme/single.php on line 31 and defined in /home/liky/public_html/wp-includes/l10n.php on line 201

Warning: Missing argument 1 for __(), called in /home/liky/public_html/wp-content/themes/liky_theme/single.php on line 37 and defined in /home/liky/public_html/wp-includes/l10n.php on line 201